nyeremenyjatek

Nyerje meg fertőtlenítő termékeink egyikét!
NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

 
I. A Szervező
Szervező: Peak Sport and Health Kft. (a továbbiakban Szervező)
Székhelye: 1037 Budapest, Szépvölgyi út 39.
Cégjegyzékszáma: 13 09 174265
Adószáma: 14344097-2-41

II. Játékban való részvétel feltételei

A Játékban való részvétel feltétele, hogy a felhasználó (továbbiakban: Játékos) feliratkozzzon adataival a 2021-es Mátraházán megrendezésre kerülő MMT és MSZNET Kongresszuson a Peak Health standjánál, 2021. november 4-6-án. A Játékos a játék időtartama alatt egyszer játszhat.

A Játékos a Játékban történő részvétellel a jelen Játékszabályzatban foglaltakat maradéktalanul ismeri és magára nézve kötelezőként elfogadja.

A Játékban a 18. életévüket betöltött cselekvőképes felnőttek vehetnek részt, akik magyar állampolgárok vagy bejelentett magyarországi lakcímmel rendelkeznek.

A Játékban nem vehetnek részt Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint az egyéb, a lebonyolításban közvetlenül részt vevő személyek és azok hozzátartozói és közeli hozzátartozói. Játékost terheli a saját részvételéhez szükséges technikai és egyéb feltételek megteremtése, fenntartása és az ezekből származó minden költség és felelősség viselése (így többek között: Internet kapcsolat díja, számítógép és szoftverek megvásárlása, működtetése) valamint felel az általa megadott adatok valódiságáért és helyességéért.

Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot - akár annak időtartama alatt is - egyoldalúan módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse. Szervező jogosult bármely Játékost a Játékból kizárni, különösen, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy ha valamely Játékos a Játék lefolyását bármilyen módon manipulálja, vagy bármely módon rosszhiszeműen jár el. A jelen játékszabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges felfüggesztéséről vagy megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi www.peak-health.hu oldalon, a Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. Szervező kizár minden, a Játék használatából eredő közvetlen vagy közvetett kárral és költséggel kapcsolatos kártérítést és kártalanítást.


A jelen szabályzatban nem rendezett kérdések tekintetében a Játék felhasználói felületén elhelyezett utasításokat, információkat és interakciós lehetőségeket kell irányadónak tekinteni. A Játékban történő részvétellel összefüggő vitákkal kapcsolatosan a Szervező mindennemű felelősséget elhárít, így többek között a regisztráció során megadott adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, e-mail cím és lakcím elírás stb.) illetve valódiságáért Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. Szervező nem vállal semmilyen felelősséget, és minden kártérítési igényt kizár a Játékban való részvétellel összefüggésben felmerült esetleges károkkal kapcsolatban. A Szervező nem felelős azokért, a nyerteseket vagy bármely harmadik felet érintő esetleges károkért vagy személyi sérülésekért, amelyek a nyeremény bármely módon történő felhasználásából adódnak.

III. A Játék menete

A sorsoláson történő részvétel érdekében, a Játékos iratkozzon fel adataival a 2021-es Mátraházán megrendezésre kerülő MMT és MSZNET Kongresszuson a Peak Health standjánál, 2021. november 4-6-án. A Játékos a játék időtartama alatt egyszer játszhat.

Az adatainak megadásával lesz jogosult a Játékos részt venni a sorsoláson. Egy Játékos a játék időtartama alatt csak egyszer játszhat.

IV. A Játék időtartama és a nyeremények

A Játékban a 2021-es Mátraházán megrendezésre kerülő MMT és MSZNET Kongresszuson a Peak Health standjánál, 2021. november 4-6-án feliratkozó játékosok vehetnek részt.

A válaszadók között a Szervező az alábbi nyereményeket sorsolja ki:

 • 20 db fertőtlenítő kiseszköz

A Nyeremény készpénzre át nem váltható és másra át nem ruházható. A nyertesek személyenként egy nyeremény megnyerésére jogosultak.

V. Nyertesek kiválasztása/kisorsolása

A nyereményjátékban való részvétel feltétele a 2021-es Mátraházán megrendezésre kerülő MMT és MSZNET Kongresszuson a Peak Health standjánál, 2021. november 4-6-án történő feliratkozás. A feltétel teljesítése során lesz jogosult a Játékos részt venni a sorsoláson. A Szervező megvizsgálja a feltétel teljesülését és csak azon játékosok vesznek részt a nyereményjátékban, amely személyeknél minden feltétel teljesült.

A Játékosok közül a Nyertesek kiválasztása elektronikus sorsoló program igénybevételével kerülnek kisorsolásra a kongresszust követő hét folyamán.

2021. november 8-12-én.

A nyeremények sorsolása után tartalék nyertesek nem kerülnek kisorsolásra. Amennyiben a nyeremény nem kézbesíthető hibás adatok miatt, vagy a nyertes nem veszi át a nyereményt, úgy Szervező nem vállal felelősséget és a nyeremény szabadon felhasználható.
A Játékos egyszer vehet részt a sorsoláson.

VI. Értesítés, nyeremények átvétele

A nyertesek értesítése e-mailben és telefonhívás formájában történik a sorsolás után.
Az egyeztetés során megadott postai cím (lakcím) helyessége, valamint a postafiókra érkező levelek figyelemmel követése és a nyeremény átvétele a Játékos felelőssége. 
A Szervező a nyereményt futárszolgálattal juttatja el a nyerteshez. A kézbesítés a Játék lezárását, a sorsolást követő egy héten belül, az adategyeztetést követően kerül sor. A sikertelen értesítés, kézbesítés, illetve egyéb okok miatt át nem vett nyereményeket a Szervező szabadon felhasználhatja.

A Nyertesnek lehetősége van a nyereményt személyesen átvenni a Peak Sport and Health Kft. székhelyén (1037 Budapest, Szépvölgyi út 39) a sorsolástól számított 10 munkanapon belül.

VII. Személyes adatok kezelése

A jelen Adatvédelmi Szabályzat irányadó a Peak Sport and Health Kft. (székhely: 1037 Budapest, Szépvölgyi út 39. Cégjegyzékszám: 01 09 899736, Adószám: 14344097-2-41) a továbbiakban: Adatkezelő) által szervezett "Nyerje meg fertőtlenítő termékeink egyikét” elnevezésű nyereményjáték (“Játék”) keretében gyűjtött személyes adatok kezelésére. 
A Játékkal összefüggésben a megadott adatok kezeléséért a Peak Sport and Health Kft. felel, mint adatkezelő.

  Fogalmak:

Érintett: Bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy.

Személyes adat: Az érintettre vonatkozó bármely információ.

Adatkezelő: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között - önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatfeldolgozó: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között és feltételekkel - az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján személyes adatokat kezel.

A. Kezelt személyes adatok köre

Játék lebonyolítása során:

 • Vezeték- és keresztnév, 
 • E-mail cím
 • Lakcím (irányítószám, település, utca, házszám)
 • Telefonszám

A nyeremény átadásához a nyertesnek a fenti személyes adatait kell megadniuk.

B. Az adatkezelés célja és időtartama

Játék lebonyolítása során:
Az Adatkezelő és az adatfeldolgozók a megadott személyes adatokat a Játékkal összefüggésben, a nyeremények átadása céljából kezelik, illetve dolgozzák fel. Az Adatkezelő a Játékkal összefüggésben kezelt személyes adatokat a Játék lezárását, illetve ha a nyeremények átadására a Játék lezárását követően kerül sor, úgy a nyeremények átadását követően törli, illetve addig, amíg a Játékos nem vonja vissza személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását. A hozzájárulás bármikor visszavonható. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonása esetben a Játékos a Játékban a továbbiakban nem jogosult részt venni.

A nyertes esetében a személyes adatok az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig, illetve a Játék lezárásáig kezelhetőek az adatok és az elévülési idő végén kerülnek törlésre. Amennyiben a megadott személyes adatokra számviteli szempontból szükség van, akkor a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a Játék végét követően 8 év múlva kerülhetnek törlésre.

C. A személyes adatok kezelésének jogalapja

Nyereményjáték lebonyolítása:

A nyereményjátékkal kapcsolatos adatkezelésének jogalapja az Érintett, azaz a Játékos hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont] amit a Játékos a vonatkozó jelölő mező bejelölésével ad meg az adatkezelő részére. A nyertes esetében a Játék lezárását követő adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont] nyeremény átadása, valamint a nyeremény átadásával kapcsolatos számviteli jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont].

A Játékos kizárólag saját személyes adatait adhatja meg.

D. A személyes adatok megismerésére jogosultak köre, adatfeldolgozás
A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő, illetve az általa igénybe vett, a jelen játékszabályzatban meghatározott adatfeldolgozó a hatályos jogszabályok szerint jogosultak.

Az adatok feldolgozását az Adatkezelő megbízásából eljáró alábbi adatfeldolgozók végzik:

 • GLS General Logistics Systems Hungary Kft. (székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2. cégjegyzékszám: 13 09 111755, adószám: 12369410-2-44) Az adatfeldolgozás célja: a nyeremények kézbesítése.

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozókat vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen Tájékoztató módosításával tájékoztatja a Játékosokat.

Az Adatkezelő kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott Játékos kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat.

E. Játékos jogai személyes adatai kezelésével kapcsolatban

Az Érintett / Játékos a jelen fejezetben rögzített jogait elektronikus úton, az e-mail címre, vagy postai úton az Adatkezelő székhelyére az Adatkezelőnek címzett levélben gyakorolhatja.

Az Érintett kérelmére írásban vagy elektronikus úton az Adatkezelő tájékoztatást ad [GDPR 15. cikk (1) bekezdés; tájékoztatáshoz való jog]:

 • arról, hogy milyen adatokat kezel az Érintettről;
 • az adatkezelés céljairól;
 • azon címzettek kategóriáról, akikkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják;
 • az adatkezelés időtartamáról vagy annak meghatározásának szempontjairól;
 • az Érintett jogairól (helyesbítés, törlés, kezelés, korlátozás, tiltakozás) és a jogorvoslati lehetőségeiről.

Az Érintett kérelmére Adatkezelő a személyes adatok másolatát széles körben használt elektronikus formátumban vagy az Érintett által választott más formátumban rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. [GDPR 15. cikk (3) bekezdés; hozzáférési jog, másolatkiadás iránti jog]

Az Adatkezelő az Érintett kérésének megfelelően módosítja, pontosítja (helyesbíti) az Érintett személyes adatát, valamint erre a felhasználói profilon keresztül is lehetőséget biztosít. [GDPR 16. cikk; helyesbítéshez való jog].

Az Érintett adataihoz való hozzáféréséhez fűződő jogának gyakorlása, valamint személyes adatainak helyesbítése céljából Adatkezelőhöz fordulhat.

Az Érintett kérelmére Adatkezelő törli az Érintett személyes adatát. Az Adatkezelő a kérelem teljesítését a GDPR 17. cikk (3) bekezdésében szereplő okokból tagadhatja meg, így például abban az esetben, ha a személyes adatok jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez szükségesek, vagy a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből, vagy a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából. [GDPR 17. cikk; törléshez való jog].

Az Érintett jogosult kérelmezni a személyes adatok kezelésének korlátozását (zárolását)

 • ha vitatja a személyes adatok pontosságát, akkor azon időtartamig kérheti az adatok zárolását, amíg Adatkezelő ellenőrizi a személyes adatok pontosságát;
 • ha az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi a személyes adatok törlését, és ehelyett azok felhasználásának korlátozását kéri;
 • Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az Érintett kéri az adatok zárolását jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez [GDPR 18. cikk; adatkezelés korlátozásához való jog (zárolás)].
 • ha tiltakozott az Érintett az adatkezelés ellen.

Adatkezelő zárolási kérelmét úgy teljesíti, hogy a személyes adatokat minden más személyes adattól elkülönítetten tárolja. Így például elektronikus adatállományok esetében külső adathordozóra kimenti, vagy a papír alapon tárolt személyes adatokat külön mappába helyezi át. Adatkezelő a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezeli. Az adatkezelés korlátozásának e feloldásáról előzetesen tájékoztatni fogjuk.

Az Érintett jogosult arra, hogy személyes adatait széles körben használt, géppel olvasható, tagolt formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Ezen túlmenően Adatkezelő biztosítja, hogy erre irányuló kifejezett kérelme esetén közvetlenül továbbítja Érintett adatait az Érintett által meghatározott másik adatkezelőnek. [GDPR 20. cikk (1) és (2) bekezdése; adathordozhatósághoz való jog].

Adatkezelő az Érintett kérelmének beérkezését követő egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a hozott intézkedésekről. A kérelem megtagadása esetén Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a megtagadás indokairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be a Hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

A joggyakorlás díjmentes. Bizonyos esetekben Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést, ha az Érintett az adatairól másolatot kér, vagy ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó).

Adatkezelő fenntartja magának azt a jogot, hogy amennyiben megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó személy kilétét illetően, akkor az Érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérje. Ilyen esetnek tekinthető különösen az, ha az Érintett a másolat kéréséhez való jogával él, amely esetben indokolt, hogy Adatkezelő meggyőződjön arról, hogy a kérelem a jogosult személytől származik.

A jelen pontban szabályozott eljárások kezdeményezése előtt az Érintettnek lehetősége van - elektronikus úton benyújtható - panaszával az Adatkezelőhöz fordulni az adatkezeléssel kapcsolatos aggályainak kiküszöbölése, valamint a jogszerű állapot helyreállítása érdekében. Adatkezelő a panaszt egy hónapon belül megvizsgálja, arról jegyzőkönyvet vesz fel és annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről az Érintettet írásban, elektronikus úton tájékoztatja. Ha az Adatkezelő az Érintett panaszának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelés jogszerű állapotát helyreállítja, vagy az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti. Ekkor az Adatkezelő az Érintett adatait nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Az Adatkezelő a panaszról és az annak alapján tett intézkedésekről értesíti azokat, akik részére a panasszal Érintett adatot továbbította. Jelen pontban szabályozott panaszeljárás az Érintettel történő kapcsolattartás keretében az adatkezeléssel kapcsolatos aggályok kiküszöbölésére szolgál, és nem vonatkozik Adatkezelő termékeinek helyszíni megvásárlása esetén az azokkal kapcsolatos fogyasztói jogok (szavatossági igények, jótállás, elállás, felmondás) érvényesítése érdekében tett jognyilatkozatokra.

F. Adatbiztonság

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat a Játékosok hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívják, hogy eleget tegyenek az adatbiztonság követelményének.

Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse.

Az Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói, illetve az Adatkezelő megbízásából eljáró adatfeldolgozók részére is előírja.

G. Kapcsolattartók az adatkezelő részéről

Név: Dorogi Péter

Telefonszám: + 36 30 450 3290

E-mail cím: webshop@peak-sport.hu

H. Jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben az Érintett megítélése szerint az Adatkezelő megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, vagy az Adatkezelő jogellenes adatkezelést végez, akkor a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panaszt tehet [GDPR 77. cikk (1) bekezdés]. A Hatóság elérhetőségei: postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c,; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefonszám: +36 (1) 391-1400; honlap címe: www.naih.hu.

Amennyiben az Érintett megítélése szerint az Adatkezelő megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, akkor a bírósági eljárást is kezdeményezhet és követelheti az adatai jogellenes kezelésével vagy adatbiztonság megszegésével az Érintettnek okozott kár megtérítését, személyiségi jogsérelem esetén sérelemdíj megfizetését. Bírósági jogérvényesítés esetén az Érintett a pert lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.


I. Egyéb rendelkezések

Jelen Szabályzatra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679. sz. rendelet („GDPR”) rendelkezései az irányadóak. 
Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Szabályzatot az érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsa. 

Budapest, 2021. november 3.

 

Peak Sport and Health Kft.

Szervező

argep.hu simplepay_hu simplepay_hu_v2